سوئیچ ابررسانا برای رابط های ابررساناها و نیمه هادی ها